velveteyes.net_mitch-epstein_the-city_02

Untitled, New York #11, 1996