velveteyes.net_mitch-epstein_the-city_01

Untitled, New York #4, 1998